Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia, zasądzającego od mBank S.A. na rzecz naszych Klientów zwrot różnicy pomiędzy zapłaconymi przez nich ratami kredytu hipotecznego a prawidłową wysokością tych rat, określoną z pominięciem klauzul abuzywnych zawartych w umowie kredytu.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadził zespół Kancelarii: radca prawny Witold Sobczak i Konrad Glapiak