Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu w dniu 2. lipca 2020 r. stwierdził nieważność kredytu hipotecznego indeksowanego frankiem szwajcarskim, udzielonego w roku 2008 przez Kredyt Bank S.A. Podstawą unieważnienia jest abuzywność klauzul indeksacyjnych zawartych w treści umowy kredytu. Z uwagi na brak zgłoszenia przez Bank Millennium S.A. (następca prawny Euro Bank S.A.) roszczeń o zwrot kwoty wypłaconego kredytu Sąd, pomimo zastosowania teorii salda, zasądził na rzecz Powoda zapłatę zgłoszonego przez niego roszczenia.

Sprawę prowadził zespół Kancelarii: radca prawny Witold Sobczak i Konrad Glapiak.